Památky Kutné Hory

Chrám Svaté Barbory

Chrám svaté Barbory je klenotem pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách.Památka zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO dodnes svědčí o slávě a bohatství historické stříbrné Kutné Hory. Chrám je zasvěcen panně Barboře, patronce horníků, kteří v Kutné Hoře těžili stříbro.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Jezuitská kolej (GASK)

Jezuité přišli do Kutné Hory v roce 1626. Jezuitský řád se v té době zaměřil na výchovu dětí a mládeže. Proto byla u kostelu svaté Barbory, který jim v té době patřil, vybudována v letech 1667-1700 stavba barokní koleje.
Před budovou koleje byla uměle vytvořena terasa, která byla počátkem 18. století vyzdobena po vzoru galerie soch na Karlově mostě v Praze galerií soch světců. Sochy vytvořil jezuitský sochař František Baugut.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Kostel svatého Jakuba

Arciděkanský chrám svatého Jakuba je reprezentační gotický městský kostel. Stavba chrámu započala roku 1330 a probíhala až do roku 1420. Vybudovaná věž je vysoká 86 m a podle ní se chrám také někdy nazývá Vysoký. Inventář chrámu sv. Jakuba obsahuje významná gotická, renesanční i barokní díla.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Muzeum Hrádek

Od poloviny 20. stol. je budova Hrádku sídlem kutnohorského muzea (Českého muzea stříbra), pokračovatele a právního nástupce muzejního a archeologického spolku Vocel (založeného v roce 1877). Ve sbírce muzea jsou uloženy rozsáhlé sbírkové soubory uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické, ale především numismatické, geologické a unikátní exponáty z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví. Součástí muzea je i zachovalá středověká štola s ukázkami hornických činností ve středověku.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Kamenná kašna

Tento kamenný hranol nazývaný Kamenná kašna je citlivě umístěn do prostoru dnešního Rejskova náměstí a patří mezi skvosty pozdně gotické architektury a je i významnou památkou technického charakteru. Spolu s celou městskou památkovou rezervací je zařazen na český seznam památek Světového dědictví UNESCO.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Kamenný dům

Historie domu spadá ještě do doby před husitskými válkami. Z této doby se dodnes dochovaly rozsáhlé sklepy a původní je i stavební dispozice domu. Po ukončení husitských válek patřil dům stojící na tehdejším Masném trhu bohatým řezníkům.
Do dnešní podoby jej pro kutnohorského patricie a důlního podnikatele Prokopa Kroupu v roce 1489 přestavěl stavitel Mistr Brikcí z Vratislavi (Briccius Gauske). Tento stavitel byl zároveň výborný kameník a sochař a své znalosti zde bohatě uplatnil. Na průčelí domu vytvořil bohatě plasticky prolamované ornamenty a hluboké reliéfy. Honosná výzdoba oslavuje Kroupovo povýšení do šlechtického stavu a zároveň symbolicky upozorňuje na poslední věci člověka.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Kostel P. Marie na Náměti

Ke vzniku tohoto kostela se váže jedna z nejpůvabnějších místních pověstí, podle které v sousedství býval rudní trh a od nepaměti zde rudokupci vykupovali od těžařů stříbrnou rudu. Kousky rudy spadlé na zem byly nametány, schraňovány a z takto získaného stříbra zaplacena stavba kostela.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Sedlecká katedrála

Sedlecký klášter náležel na přelomu 13. a 14. století k nejvýznamnějším církevním ústavům v Čechách. Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie byl vystavěn v letech 1282-1320 jako stavba katedrální s ochozem a věncem kaplí. Šlo o monumentální založení přesahující vše, co v té době v kostelním stavitelství v Čechách existovalo. 21. dubna 1421 klášter a spolu s ním i katedrála podlehl útoku husitských vojsk a vyhořel. Umělecky se zde uplatnil především vynikající stavitel českého baroka Jan Blažej Santini (1677-1733). Objevný styl, který uplatnil především v katedrále (tzv. barokní gotika), nemá v Evropě obdoby a spojuje oba slohy v pozoruhodné jednotě. Klášter je zařazen na český seznam památek Světového dědictví UNESCO.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Morový sloup

Skvost kutnohorského baroka, dílo jezuitského sochaře Bauguta, vznikal mezi lety – jako reakce na morovou epidemii, při níž v roce zahynulo více než tisíc lidí. Na vrcholu sloupu se nachází socha P. Marie Immaculaty. Jak bývá v Kutné Hoře obvyklé, i na morovém sloupu se objevují pracovní motivy, tentokrát v podobě plastik havířů.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Vlašský dvůr

Z původního Vlašského dvora se zachovala částečně dispozice, prostory tzv. mince, Vysokého domu a kaple, která dostala secesní dekoraci od F a M. Urbanových. Novogotický Vlašský dvůr patří k nejvýznamnějším kutnohorským památkám.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Kostnice

Její založení je svázáno s příběhem opata Heidenreicha, který se ve 13. století vypravil do Jeruzaléma, odkud si přivezl hrst posvátné půdy. Při slavnostním obřadu ji rozházel po místním hřbitově a proměnil ho tak v místo naplněné zázrakem. K místním nebožtíkům později přibylo 30 tisíc obětí moru a za husitských válek spousta husitů.
Kosti byly k výzdobě použity už v 16. století, ale definitivní podobu jí dal až barokní architekt Jan Blažej Santini. Poslední úpravy kostnice provedl v 19. století řezbář František Rint.

Více informací na webových stránkách www.destinace.kutnahora.cz

Hotel Apartments Benešova 6 v Kutné Hoře hodnocení